رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

راه اندازی وب میل Roundcube در لینوکس centos 8

راه اندازی وب میل Roundcube در لینوکس centos 7/8

 

وب میل Roundcube یک نرم افزار متن باز یا همان opensource است که با استفاده از محیط UI و استفاده از protocol IMAP توانسته مدیریت خاص برای کاربران خود ایجاد نمایید همچنین این وبمیل زیبا دارای محیط چند زبانه و در بستر PHP میباشد . برای راه اندازی وب میل Roundcube آموزشی براتون آماده کردیم .

 

قابلیت های وب میل Roundcube چیست ؟

  1 . دارای 70 زبان مختلف

  2 . پشتیبانی از Address Book

  3 . سیستم محافظت از ایمیل با استفاده از TLS1.3

  4 . تقویم و share folder بسیاز کرا آمد

  5 . قابلیت اتصال به سیستم API

  6 . و …

 

برای نصب Roundcube در این آموزش چه Requirements نیاز است :

  1 . یک عدد سرور با سیستم عامل لینوکس Centos 7 / 8

  2 . وب سرور Nginx یا Apache

  3 . آخرین نسخه PHP و PHP-FPM

  4 . دیتابیس سرور MariaDB

 

نصب ملزومات برای راه اندازی وب میل Roundcube :

ابتدا بسته های لینوکسی و ریپازیتور های مورد نظر رو نصب میکنیم که از مخازن EPEL و REMI در این آموزش استفاده شده همچنین ما قصد نصب وب میل لینوکسی رو با وب سرور NGINX  و PHP-FPM را خواهیم داشت :

 

yum install epel-release
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm centos 8 برای
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm centos 7 برای
yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php72
yum install nginx php php-fpm php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-xml php-mysql php-mbstring php-pspell php-imagick mariadb-server

 

حالا بسته Nginx که نصب شده رو در سرویس لینوکس اسرتات و در استارت آپ قرار میدیم :

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
systemctl status nginx

 

حتما میبایست پورت 80 رو درفایروال Accept کنیم :

 

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload

 

در فایل مربوط به PHP.INI باید تغییرات زیر رو انجام بدیم :

 

nano /etc/php.ini

 

cgi.fix_pathinfo=0

date.timezone = "Asia/Tehran"

 

در اینجا ما آمدیم و سرویس های PHP-FPM و MariaDB رو استارت و در startup سرور لینوکسمون قرار دادیم :

 

systemctl start php-fpm
systemctl enable php-fpm
systemctl status php-fpm

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl status mariadb

 

 

حالا وقتش رسیده که بیایم و سرویس MariaDB رو راه اندازی و کانفیگ کنیم  . با کپی و پیست کردن دستورات زیر پس از ورود به به mariadb با دستور mysql -u root -p پایگاه داده رو ایجاد کنید :

mysql_secure_installation

 

 

mysql -u root -p

CREATE DATABASE roundcubemail /*!40101 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;
CREATE USER 'roundcube'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GIU&i87IH';
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO 'roundcube'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

 

باید مقارید دیتابیس roundcoube رو به دیتابیس که ساختید import کنید :

cd /var/www/html/roundcubemail/
mysql -u root -p roundcubemail < SQL/mysql.initial.sql

 بسته roundcube رو از git دریافت و آنرا از حالت tar خارج کنید :

 

wget -c https://github.com/./roundcubemail-1.4.9-complete.tar.gz
tar xzf roundcubemail-1.4.9-complete.tar.gz
mv roundcubemail-1.4.9 /var/www/html/roundcubemail

hown -R nginx:nginx /var/www/html/roundcubemail

یک عدد فایل برای وب میل در nginx میسازیم و محتویات زیر را در آن قرار میدهیم :

nano /etc/nginx/conf.d/webmail.conf

 

server {
listen 80;
server_name mail.example.com;

root /var/www/html/roundcubemail;
index index.php index.html;

#i# Logging
access_log /var/log/nginx/mail.example.com_access_log;
error_log /var/log/nginx/mail.example.com_error_log;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
}

location ~ ^/(README.md|INSTALL|LICENSE|CHANGELOG|UPGRADING)$ {
deny all;
}

location ~ ^/(config|temp|logs)/ {
deny all;
}

location ~ /\. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
}

location ~ \.php$ {
include /etc/nginx/fastcgi_params;
#fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}
}

 

مقادیر زیر رو در تنظیمات PHP-FPM بیابید و به شکل زیر تغییر دهید :

 

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

user = nginx
group = nginx

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660

 

راه اندازی وب میل Roundcube

 

 

در آخر سرویس nginx  و PHP-FPM را ری استارت میکنیم تا تغییرات اعمال شوند :

systemctl restart nginx php-fpm

دسترسی فولدر session را برای یوزر nginx تغییر میدهیم :

chown :nginx /var/lib/php/session/

 

حالا نصب وب میل رو در مرورگر ادامه میدیم :

http://IP-address/installer

مراحل کاملا مشخصا هست بصورت Wizard جلو برید و فرم رو تکمیل کنید و در آخر پوشه installer رو پاک کنید :

 

rm -rf /var/www/html/roundcubemail/installer

 

Roundcube-Webmail-Login

 

سفارش انواع سرویس در گیم سرور دات آی آر

 

سفارش سرور مجازیسفارش سرور اختصاصیسفارش سرور میکروتیکسفارش سی پنل ایران