رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش نصب ایمیل سرور

آموزش راه اندازی ایمیل سرور Postfix بهمراه پنل وبمیل Roundcube در سیستم عامل Ubuntu/Debian

 

ایمیل سرور های لینوکسی ( آموزش نصب ایمیل سرور + آموزش نصب postfix )  از بهترین و امنترین سرویسهای ایمیل هستند و اوپن سورس بودن برای این سیستم مزیتی افزوده است . ایمیل سرور های لینوکسی دارای سرعت عمل بالاتری نصبت به سرویس های ایمل ویندوزی هستند . جهت کانفیگ ایمیل سرور در ابونتو و دبیان این آموزش را برای شما فراهم کرده ایم .

 

در این آموزش یک ابزار تکمیلی جهت بررسی ایمیل ها تحت وب معرفی کرده ایم به نام Roundcube و طریقه نصب Roundcube را برای شما بصورت مرحله به مرحله توضیح داده ایم .

 

آموزش نصب ایمیل سرور Postfix  :

 

   1 . ایتدا hostname را در لینوکس ست مینماییم :

hostnamectl set-hostname mail.gameserver.ir

   2 . در DNS سرویس که دامنه را بر روی آن ست نموده ایم مقدار زیر را وارد نمایید :

MX record    @  mail.gameserver.ir

A record   mail.gameserver.ir    IP-Address

   3 . بسته های زیر را در لینوکس خود نصب نمایید : 

 

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt install apache2 apache2-utils mariadb-server mariadb-client php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-mysql php-net-ldap2 php-net-ldap3 php-imagick php7.4-common php7.4-gd php7.4-imap php7.4-json php7.4-curl php7.4-zip php7.4-xml php7.4-mbstring php7.4-bz2 php7.4-intl php7.4-gmp php-net-smtp php-mail-mime php-net-idna2 mailutils

 

   4 .  مانند تصویر زیر مقدار گزینه internet Site را انتخاب نوده و دامنه را وارد نمایید :

 

آموزش نصب ایمیل سرور

 

 

   5 . سپس دامنه را به شکل نمونه : gameserver.ir وارد مینماییم 

   6 . سرویس اییمل را بررسی مینماییم که start باشد :

systemctl status postfix

   7 . اکنون وقت آن رسیده سرویس IMAP و POP را نصب نمایید :

 

apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

آموزش نصب وبمیل Roundcube در اوبونتو :

   1 . برای نصب roundcube webmailابتدا دستورات زیر را وارد مینماییم : 

wget https://github.com/..../roundcubemail-1.4.8.tar.gz

tar -xvf roundcubemail-1.4.8.tar.gz
sudo mv roundcubemail-1.4.8 /var/www/html/roundcubemail
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/roundcubemail
sudo chmod 755 -R /var/www/html/roundcubemail

   2 . وارد mysql شده و دستورات زیر را وارد نمایید : 

 

$ sudo mysql -u root

CREATE DATABASE roundcube DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
;CREATE USER roundcubeuser@localhost IDENTIFIED BY 'password'
;GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcube.* TO roundcubeuser@localhost
flush privileges;
;quit

 

   3 . دیتابیس مربوط به roundcube را از طریق دستور زیر ایمپورت مینماییم :

 

mysql roundcube < /var/www/html/roundcubemail/SQL/mysql.initial.sql

 

 

   4 . نوبت تنظیمات وب سرور برای وبمیل رسیده : 

nano /etc/apache2/sites-available/roundcube.conf

<VirtualHost *:80>
ServerName gameserver.ir
DocumentRoot /var/www/html/roundcubemail/

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_access.log combined

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>

<Directory /var/www/html/roundcubemail/>
Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

</VirtualHost>

 

   5 . در سیستم آپاچی ( وب سرور ) قایل کانفیگ را فعال مینماییم :

 

sudo a2ensite roundcube.conf
sudo systemctl reload apache2

 

   6 . مراحل نصب وب میل را بصورت Wzard تحت وب جلو میبریم :

http://gameserver.ir/roundcubemail/installer/

 

آموزش نصب ایمیل سرور

 

 

   8 . پس از اتمام مراحل Wizard installer فایل مربوط به نصب را جهت امنیت بیشتر پاک نیماییم :

rm /var/www/html/roundcubemail/installer/ -r

ایجاد کاربر در RoundCube webmail : 

برای ایجاد کاربر در وبیمیل کافیست در Shell دستور useradd myusername و جهت ست کردن رمز دستور  passwd myusername را وادر نمایید و با myusername@gameserver.ir وارد پنل شوید .

 

 

 

 

سفارش سرور مجازیسفارش سرور اختصاصیسفارش سرور میکروتیکسفارش سرور مجازی گیم