رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

چرخه حیات دامنه

 

چرخه حیات دامنه های بین الملل :

چرخه حیات دامنه ملی

موسسه ICANN تمامی سیستمهای دامنه را کنترل و قانونگذاری مینماید .

  • Available : در این حالت از هویز دامنه شما قابل خرید میباشد .
  • Active : در این حالت دامنه از 1 تا 10 سال قابل تمدید میباشد . نهایتا 10 سال
  • Expired : در این حالت دامنه منقضی و تا 45 روز قابل تمدید میباشد .
  • Redemption Period : در این دوره ، پس از دوره انقضا ، دامنه با 120 دلار قابل تمدید میباشد .
  • Pending Deletion : در این دوره که معمولا بهمراه Redemption Period در هویز نمایش داده میشود بصورت رندوم دامنه بین 5 الی 7 روز آزاد میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرخه حیات دامنه های ملی :

چرخه حیات دامنه بین المللی

  • Available : در این حالت از هویز دامنه شما قابل خرید میباشد .
  • Active : در این حالت دامنه از 1 یا 5 سال قابل تمدید میباشد . نهایتا 5 سال
  • Expired : در این حالت دامنه منقضی و تا 30 روز قابل تمدید میباشد .
  • Lock : در این دوره ، پس از دوره انقضا ، دامنه با هزینه بازگشایی مجدد باز و تمدید میگردد و هزینه این عمل 2 برابر حالت معمولی میباشد و در صورت عدم تمدید دامنه پس از 30 روز آزاد میشود .