رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - نصب IBSng در CentOS 7

آموزش نصب IBSng در CentOS 7 :

آی بی اس ان جی یا IBSng یک اسکریپت اکانتینگ حرفه ای و سبک میباشد که توسط شرکت پارس پویش در 2 نسخه رایگان و شرکتی ارائه شده . ما طریقه نصب IBSng در سیستم عامل CentOS 7  را برایتان بصورت کامل توضیح میدهیم .

 

1 . ابتدا پکیج های لازم را در سیستم عامل بروز رسانی مینماییم :

yum update -y

2 . پکیج های مورد نیاز را نصب مینماییم :

yum install httpd php postgresql postgresql-server postgresql-python perl unzip wget nano -y

3 . بسته نرم افزاری IBSng را در سرور دانلود میکنیم :

wget https://netix.dl.sourceforge.net/project/ibsng/IBSng-A1.24.tar.bz2

4 . فایل دانلود شده را Extract میکنیم :

tar -xvjf IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local

5 . سرویس دیتابیس را استارت مینماییم :

service postgresql initdb

service postgresql start

 

6 . مقدار local IBSng ibs trust در اول خط فایل زیر قرار میدهیم :

nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

7 . با استفاده از دستور su – postgres وارد کاربر postgres میشویم و دستورات زیر را وارد میکنیم :

createdb IBSng
createuser ibs
createlang plpgsql IBSng

exit

service postgresql restart

8 . با استفاده از دستور زیر مراحل نصب را شروع میکنیم :

/usr/local/IBSng/scripts/setup.py

1 Install
2 Test DB Connection and Continue
2 Compile Configuration and Continue
1 Import Tables and Continue
Enter System password

1 Copy ibs.conf to '/etc/httpd/conf.d'
2 Chown apache directories to 'apache'
5 Continue
1 Copy logrotate Conf to /etc/logrotate.d
3 Continue
1 Copy Redhat init file to /etc/init.d
2 Set IBSng to start on reboot
b Back to main menu
x Exit

9 . فایل مربوط به وب سرور httpd را ویرایش میکنیم :

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

10 . عبارات زیر را در ساختار فایل httpd.conf وارد و فایل را ذخیره مینماییم :

 

ServerName 127.0.0.1
<Directory "/usr/local/IBSng/interface/IBSng">
AllowOverride None
Options None
Require all granted
</Directory>

11 . فایل IPy.py را باز نموده و مقدار coding:utf-8# زیر را در اول خط وارد نمایید :

nano /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py

#coding:utf-8

12 . فایل des_c.py را ویرایش میکنیم :

 

nano /usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py

#coding:utf-8

13. فایل زیر را باز کنید :

nano /usr/local/IBSng/interface/IBSng/inc/error.php

14 . خط آخر با پاک کنید و مقدار زیر را وارد کنید :

$timeArr="IRDT/4.0/DST";
# $timeStr="{$timeArr["tm_year"]}/{$timeArr["tm_mon"]}/{$timeArr["tm_mday"]} {$timeArr["tm_hour"]}:{$timeArr["tm_min"]}";
$phperr=isset($php_errormsg)?$php_errormsg:"";
# fwrite($fh,"{$timeStr} {$msg} {$phperr}\n");
return;

}

?>

 

16 . فایل زیر را باز کنید :

 

nano /usr/local/IBSng/core/server/xmlrpcserver.py

17 . مقدار زیر را در آن وارد نمایید :

 

from xmlrpclib import Marshaller
from decimal import Decimal

def dump_decimal(self,value, write):
write("<value><double>")
write(str(value))
write("</double></value>\n")

Marshaller.dispatch[Decimal] = dump_decimal

18 . در آخر دستورات زیر را وارد نمایید :

 

chkconfig httpd on
chkconfig postgresql on
chkconfig IBSng on
service httpd restart
service postgresql restart
service IBSng start

دانلود فایل متنی txt برای جلوگیری از اشتباهات چپ یا راست بودن کاراکتر ها