رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

htaccess-apache

فعال سازی htaccess در وب سرور Apache

برای فعالسازی فراخوانی فایل htaccess در وب سرور Apache کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید :

 

فعال سازی htaccess در وب سرور apache مربوط به CentOS :

در مسیر زیر به دنبال مقدار AllowOverride none بگردید و این مقدار را به AllowOverride All تغییر دهید :

 

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

پس از ذخیره دستور systemctl restart httpd وارد نمایید تا سرویس مجددا راه اندازی شود .

نکته : دقت داشته باشید مقدار mod rewrite در مسیر /etc/httpd/conf.modules.d/00-base.conf به شکل زیر باشد :

 

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

فعال سازی htaccess در وب سرور apache مربوط به Ubuntu / Debian :

جهت فعالسازی قابلیت htaccess در Apache برای سیستم عامل های Debian و ubuntu مراحل زیر را دنبال نمایید :

ابتدا mod rewrite را میبایست فعال نماییم :

a2enmod rewrite

systemctl restart apache2

 

در مسیر nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf مقادیر زیر را وارد نمایید :

 

<VirtualHost *:80>
<Directory /var/www/html>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

. . .

</VirtualHost>

در آخر مجددا سرویس را راه اندازی نمایید : 

systemctl restart apache2