رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

فعالسازی Htaccess در وب سرور NGINX

فعالسازی htaccess در وب سرور nginx

وب سرور Nginx بصورت پیشفرض و بدون ساختار اولیه همه نوع المانی که در وب سرور Apache باشد را میپذیرد ولی اگر بصورت اختصاصی بخواهیم از این وب سرور استفاده نماییم پس باید المانها را تبدیل کنیم .

 

نحوه تبدیل المانهای .htaccess در وب سرور Nginx :

یکی از بهترین و ساده ترین راه جهت تبدیل مقادیر htaccess  و mod_rewriteدر سیستم وب سرور Nginx استفاده از Converter وب سایت winginx میباشد . 

با استفاده از وبسایت https://winginx.com/en/htaccess مقدار htaccess را به این وب سایت میدهید و خیلی ساده و سریع خروجی مخصوص Nginx را دیفات مینمایید .

درنهایت مقدار داده شده را در مسیر /etc/nginx/cond.ddomain.conf جایگزین مینمایید .

 

مثال :

فعالسازی htaccess وردپرس در وب سرور Nginx :

مقدار ورودی :

 

 

 

RewriteEngine On
/ RewriteBase
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

خروجی :

{ } location = /index.php 

/ { location 
{ if (!-e $request_filename)
rewrite ^(.*)$ /index.php break;
}
}