رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس ( Reset Password CentOS 7)

بازیابی پسورد لینوکس CentOS 7 :

جهت ریست رمز عبور لینوکس centos 7 باید مراحل زیر را انجام دهید :

 

1 . ابتدا سیستم را ری استارت نمایید .

2 . در مرحله بوت یکی از کلیدهای کیبورد Up / Down را بفشارید سپس دکمه E :

Boot-Menu

 

3 . در این مرحله مقدار rhgb quiet را حذف و مقدار init=/bin/bash را جایگزین نمایید :

 

Grub-Configuration

 

4 . در این مرحله بس از تغییرات بالا در کیبورد Ctrl + x را بفشارید و در محیط جدید مقدار زیر را در محیط cli وارد و Enter نمایید :

 / mount -o remount,rw 

 

5 . در این مرحله با وارد کردن دستور passwd root رمز عبور روت را تغییر داده و دستور touch /.autorelabel را وارد نمایید .

 

6 . در آخر  exec /sbin/init را وارد تا مجددا لاگین نمایید .