رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

firewalld

باز کردن پورت بر روی IP خاص در لینوکس

برای اجازه دادن به فایروال جهت رد کرذن ترافیک بر روی پورت خاصی از یک IP مشخص مراحل زیر را دنبال نمایید :

ابتدا یک Zone برای این امر میسازیم . ما قصد داریم نام این زون را web_server قرار دهیم :

 

firewall-cmd --new-zone=wev_server --permanent

مجددا Zone ها را فراخوانی مینماییم :

 

firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-zones

اگنون اجازه دسترسی به IP : 192.168.1.55 را ایجاد مینماییم که بتواند پورت 8080 را ببیند :

 

firewall-cmd --zone=web_server --add-source=192.168.1.55/32 --permanent
firewall-cmd --zone=web_server --add-port=8080/tcp --permanent

 

و در آخر یک بار سرویس Firewall را reload مینماییم که مجددا سرویس از دیتابیس zone ساخته شده المانها را فراخوانی نماید :

firewall-cmd --reload