رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - ایجاد کاربر در Ubuntu

نحوه ساختن یوزر در Ubuntu :

برای ایجاد یوزر در لینوکس Ubuntu مراحیل زیر را باید انجام دهیم :

 

1 . افزودن نام کاربری :

sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Administrator" admin

2 . ست کردن رمز :

sudo passwd admin

3 . افزودن به گروهی خاص :

sudo usermod -aG wheel admin

( wheel , root  , bin , sudo )