رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - ایجاد کاربر در CentOS

نحوه ساختن یوزر در CentOS :

برای ایجاد یوزر در لینوکس CentOS مراحیل زیر را باید انجام دهیم :

 

1 . افزودن نام کاربری :

useradd -m -s /bin/bash -c "Administrator" admin

2 . ست کردن رمز :

passwd admin

3 . افزودن به گروهی خاص :

usermod -aG wheel admin

( wheel , root )