رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش nano در لینوکس

آموزش کار با nano – قسمت 2 :

 

رفتن به شماره خط :

_ + Ctrl + Shift

کات و پیست کردن :

Ctrl + k

Ctrl + u

مشاهده سطر و ستون :

nano -c file.txt

ذخیره فایل با نامی دیگر :

Ctrl + o