رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - نصب وردپرس در لینوکس

نحوه نصب وردپرس در لینوکس با وب سرور NGINX

آموزش نصب وردپرس در لینوکس – مرحله 1 راه اندازی وب سرور nginx و MariaDB :

برای نصب وردپرس در لینوکس یا نصب در سرور مجازی ما در این آموزش قصد داریم وردپرس رو بر روی ubuntu 20.04 راه اندازی کنیم . در هر صورت نصب وردپرس در لینوکس ( نصب وردپرس در سرور مجازی ) در تمامی نسخه های لینوکسی  امکانپذیر میباشد .

 

1 . نصب NGINX در ubuntu 20.04 :

apt update

apt install nginx

systemctl is-enabled nginx

 

2 . نصب دیتابیس سرور MariaDB : 

apt install mariadb-server mariadb-client

3 . کانفیگ کردن دیتابیس MariaDB : 

mysql_secure_installation

 

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set a root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

 

4 . نصب بسته های PHP :

apt install php php-mysql php-fpm

systemctl status php7.4-fpm
systemctl is-enabled php7.4-fpm

 

5 . فعال سازی PHP-FPM در فایل کیانفیگ PHP :

nano /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf

 

آموزش نصب وردپرس در لینوکس

 

 

6 . در فایل مربوط به تنظیمات سایت nginx موارد زیر را مانند تصویر ست کنید :

nano /etc/nginx/sites-available/default

 

 

آموزش نصب وردپرس در لینوکس 1

 

7 . سرویس nginx را restart نمایید :

systemctl restart nginx

 

مرحله 2 راه اندازی وردپرس در سرور مجازی :

1 . دانلود آخرین نسخه فارسی وردپرس در لینوکس :

wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz

2 . باز کردن بسته : 

tar -xzvf latest.tar.gz

 

3 . فایلهای وردپرس را در مسیر سایت مورد نظرتان کپی کنید :

cp -R wordpress/ /var/www/html/gameserver.ir

 

4 . پوشه و فایلهای را بر اساس کاربر و گروه www-data پرمیشن میدهیم :

chown -R www-data:www-data /var/www/html/gameserver.ir
chmod -R 775 /var/www/html/gameserver.ir

 

5 . وارد کنسول دیتابیس شده و پایگاه داده مربوطه رو ایجاد میکنیم :

mysql -u root

;CREATE DATABASE wp
;'GRANT ALL PRIVILEGES ON mysite.* TO 'wp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passs@#cdsW@G234
;FLUSH PRIVILEGES
;EXIT

6 . فایل wp-config.php را تغییر نام میدهیم :

cd /var/www/html/gameserver.ir
mv wp-config-sample.php wp-config.php

7 . فایل wp-config.php را با vi یا nano ویرایش کنید و موارد زیر رو در این فایل طبق دیتابیسی کا ایجاد کردید وارد کنید :

nano wp-config.php

آموزش نصب وردپرس در سرور مجازی

 

8 . فایل مربوط به کانفیگ gameserver.ir یا همان دامنه شما را در مسیر زیر ساخته و اطلاعات زیر را در این فایل وارد میکنیم :

nano /etc/nginx/conf.d/mysite.com.conf

{ server
listen 80
;listen [::]:80
;root /var/www/html/gameserver.ir
;index index.php index.html index.htm
;server_name gameserver.ir www.gameserver.ir

;error_log /var/log/nginx/gameserver.ir_error.log
;access_log /var/log/nginx/gameserver.ir_access.log
;client_max_body_size 150M
}/ location
;try_files $uri $uri/ /index.php?$args
{
} $location ~ \.php 
;include snippets/fastcgi-php.conf
;fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock
;fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name
{
{

 

9 . فایل های اضافی در این مسیر را پاک میکنیم و سرویس وب سرور nginx را restart میکنیم :

rm /etc/nginx/sites-enabled/default
rm /etc/nginx/sites-available/default

systemctl restart nginx

10 . خب فقط کافیه نام دامنه یا IP رو توی مرورگرتون وارد کنید و مراحل نصب wordpress رو جلو ببرید .

 

 

سفارش انواع سرویس در گیم سرور دات آی آر

 

سفارش سرور مجازیسفارش سرور اختصاصیسفارش سرور میکروتیکسفارش سی پنل ایران